การประยุกต์ใช้งาน PLC

เราสามารถนำ PLC ไปใช้ควบคุมงานต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น ใช้ในการควบคุมการผลิตควบคุมการทำงานของระบบจ่ายน้ำเป็นต้น ซึ่งตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงการนำ PLC ไปใช้

ตัวอย่างที่ 1
ต้องการนับจำนวนคนดูคอนเสิร์ต สถานที่จัดสามารถจุคนดูได้ 20,000 โดยใช้ Photo Switch นับจำนวนคนหลังจาก 20,000 แล้วให้ Output Lamp 010.00 ทำงานเพื่อแสดงว่าคนเต็มแล้ว

I/O ที่กำหนด
Photo Switch 000.00
Output Lamp 010.00
PB Reset 000.01

 

plc-1

Ladder Diagram

ปกติ Counter 1 ตัวจะสามารถนับสัญญาณอินพุตได้สูงสุดเพียง 9999 ครั้ง ดังนั้นจึงต้องใช้ Counter 2 ตัวร่วมกัน จากตัวอย่างนี้ทุกครั้งที่ Counter 001 นับครบ 100 จะกำเนิดเอาต์พุตที่หน้า Contact 001 1 ครั้งซึ่งเอาต์พุตนี้จะถูกต่อเข้าไปยังขานับของ CTN002 (ทำให้CTN002 นับ 1) และขา Reset ของ Counter 001 (ทำให้ค่านับของ Counter 001 ถูก Reset กลับไปเป็น 100)

นั่นคือ ถ้าหาก Counter 002 นับครบ 200 ครั้งแสดงว่ามีสัญญาณอินพุตเข้ามาที่ขานับของ Counter 001 จำนวน 100*200 = 20,000 ครั้ง

 

ตัวอย่างที่ 2
เครื่องจักรเครื่องหนึ่งต้องการอัดจารบีหลังจากใช้งานไปแล้ว 1,000 ชั่วโมง

I/O ที่กำหนด
PB Start 000.00
PB Start 000.01
Value Lubricate 010.00

 

plc-2

Ladder Diagram

1,000 ช.ม. = 3,600,000 วินาที โดยปกติ Timer จะสามารถตั้งเวลาได้เพียง 999.9 วินาที ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ Counter เข้ามาช่วยจากตัวอย่าง เราตั้งเวลาให้กับ Timer 001 ไว้ 600.0 วินาที และตั้งจำนวนนับให้กับ Counter 002 เท่ากับ 6,000 ครั้ง ดังนั้นเท่ากับว่าเราได้ตั้งเวลาไว้เท่า 600.0 วินาที * 6,000 ครั้ง = 3,600,000 วินาที

 

ตัวอย่างที่ 3
กรณีที่อินพุตสวิตซ์เบอร์ 000.00 “ON” จะสั่งให้เอาต์พุตหลอดไฟขับเบอร์ 010.00 กระพริบ ON/OFF อย่างละ 1 วินาที จนครบสิบครั้งแล้วจึงหยุดทำงาน

plc-3

Ladder Diagram

 

ตัวอย่างที่ 4
กรณีที่อินพุตสวิตซ์ (000.00) “ON” จะสั่งให้เอาต์พุตหลอดไฟ (010.00) กระพริบ (ON 1 วินาที / OFF 2 วินาที จำนวน 10 ครั้ง แล้วจึงหยุดทำงาน

plc-4

Ladder Diagram

 

ตัวอย่างที่ 5
จากรูปเป็น Line การบรรจุสินค้าลงกล่อง หลังจากที่สินค้าถูกผลิตออกมาจะถูกเคลื่อนย้ายไปตามรางสายพานหรือ Conveyor จนถึงแท่นบรรจุ เมื่อสินค้าถูกนำมาเรียงกันที่แท่นบรรจุครบ 5 กล่อง โดยมี Sensor เป็นตัวนับสินค้าทั้ง 5 ชิ้น จะถูกกดดันลงไปในกล่องโดยแผ่นดันซึ่งถูกควบคุมการเคลื่อนที่โดย Solenoid เป็นเวลา 2 วินาที

plc-5

plc-6

 

ตัวอย่างที่ 6
จงเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมปั๊มน้ำ เมื่อระดับน้ำลดลงต่ำกว่าระดับ Sensor 2 ปั๊มน้ำจะเริ่มทำงานสูบเข้ามาในถังโดยอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นมาถึง Sensor 1 ปั๊มน้ำจะหยุดทำงาน

plc-7

plc-8

Tagged with: ,