10 กฏเหล็กเกี่ยวกับระบบนิวเมติก

ข้อควรพิจารณาเมื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับ ระบบนิวเมติก

Pneumatics
ระบบนิวเมติก
  1. ปิดลมและระบายลมออกจากระบบทุกครั้งก่อนการแก้ไขหรือตรวจเช็ควงจร
  2. กระบอกสูบ (Air Cylinder) หรืออุปกรณ์ทำงานต้องติดตั้งให้แน่นและมั่นคง
  3. ควรตรวจเช็คให้มีสิ่งกีดขวางต่างๆ อยู่ในบริเวณการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบหรืออุปกรณ์ทำงาน
  4. ตรวจเช็ค ข้อต่อและสายลม ให้แน่นก่อนจ่ายลมเข้าระบบ
  5. รายงานหรือแจ้งข้อบกพร่องของอุปกรณ์หรือวงจรให้กับผู้ควบคุมดูแลทราบก่อนการดำเนินการขั้นต่อไป
  6. ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตนเองโดยปราศจากผู้ควบคุม หรือผู้เชี่ยวชาญ
  7. ไม่ควรเล่นอุปกรณ์ สายหรือท่อลมนิวเมติก
  8. ไม่ควรไว้ใจว่าอุปกรณ์ทำงานจะหยุดนิ่ง ในขณะที่ยังทำการจ่ายลมอัดอยู่
  9. ไม่ควรยึดถือว่าความเร็วของอุปกรณ์ทำงานคงที่เสมอ
  10. ขั้นตอนในการเคลื่อนที่จะสมบูรณ์แบบเหมือนกับโปรแกรมที่วางไว้ย่อมเป็นไปไม่ได้
Tagged with: