วาล์วลม หรือ วาล์วควบคุมทิศทาง (Directional Control Valves)

วาล์วควบคุมทิศทางลม Directional Control Valves หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า วาล์วลม นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายลดอัด (แรงดันและอัตราการไหล) ดังนั้นถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบนิวเมติก เราจึงต้องทำการดูแลและซ่อมแซม หรืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวใหม่ แต่ในบางกรณีเช่น ขดลวดของโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valves) ขาด หรือเกิดการติดขัดของวาล์วลม การเปลี่ยนตัวใหม่อาจจะช่วยไม่ได้เพราะสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมสภาพของวาล์วลม จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณา ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง แล้วดำเนินการปรับปรุง แก้ไขเสียด้วย

วาล์วลม
การดูแลรักษาวาล์วลม
  • ในการติดตั้งวาล์วลมนั้นควรเผื่อที่ให้เหมาะสมสำหรับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานและช่างซ่อมบำรุง จะได้สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้สะดวก อีกทั้งเพื่อให้เพียงพอสำหรับการเพิ่มจำนวนของวาล์วลม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย
  • ควรรักษาสภาพของป้ายแสดงรุ่น (Tags) และคุณสมบัติของวาล์วลมแต่ละตัวให้สามารถที่จะตรวจสอบคุณสมบัติได้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของพนักงานที่ปฏิบัติงาน และช่วงเวลาซ่อมบำรุง ในการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนในอนาคต ถ้าหากมีการติดตั้งวาล์วลมจำนวนมากบนฐานเดียวกัน และไม่สามารถที่จะมองเห็นได้สะดวก ควรพิจารณาจัดทำเป็นเอกสารแสดงรายละเอียดรวมถึงตำแหน่งของการติดตั้งเก็บไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหา
  • ในการจ่ายแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องจักร ควรแยกแหล่งพลังงานที่จ่ายให้กับชุดควบคุมคอยด์ของวาล์วลม ออกจากแหล่งพลังงานอื่น เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานและช่างซ่อมบำรุง สามารถทำการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนการทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น
  • ควรติดตั้งตัวกรองฝุ่นเก็บเสียง (Silencer) ที่บริเวณรูถ่ายลมทิ้งของวาล์วลมเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆเหล่านั้นไหลผ่านไปสร้างความเสียหายได้
  • หากพบว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระบอกลม (Air Cylinder) ช้าลงกว่าปกติ โดยที่ไม่ได้มีการปรับวาล์วควบคุมความเร็ว ให้ตรวจดูที่ตัวกรองฝุ่นเก็บเสียง (Silencer) ที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณรูถ่ายลมทิ้งของวาล์วลมว่าสกปรกหรือไม่ ถ้าสกปรกมากให้แก้ไขด้วยการล้างทำความสะอาด (ในกรณีที่ท่านใช้ตัวกรองฝุ่นเก็บเสียงชนิดที่สามารถล้างทำความสะอาดได้) หรือเปลี่ยนตัวใหม่ถ้าจำเป็น

เหล่านี้ก็เป็นข้อควรระวังและแนวทางในการดูแลอุปกรณ์นิวเมติกและวาล์วควบคุมทิศทางหรือวาล์วลม ที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานควรให้ความใส่ใจ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกต่างๆในระบบ และยังเป็นการช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

Tagged with: , , ,