Air Compressor – เครื่องอัดลมในระบบนิวเมติก

Air Compressor – เครื่องอัดลมในระบบนิวเมติก
เครื่องอัดลม Air Compressor

ระบบนิวแมติกส์ Pneumatic System มีความจําเป็นมากที่จะต้องใช้ลมอัดเพราะต้องใช้ลมอัดไปควบคุมการทํางานในระบบและตัวที่ผลิตลมอัดนี้คือ เครื่องอัดลม Air Compressor ซึ่งจะทําการอัดลมหรืออากาศเข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บลมโดยเครื่องอัดลมจะเปลี่ยนพลังงานลมอัด ให้เป็นพลังงานกลซึ่งจะอัดลมจากความดันปกติไปถึงความดันสูงแล้วนําเอาลมอัดที่อัดไว้ไปเก็บที่ถังพักลม

ส่วนการนําไปใช้งานนั้นต้องผ่านเข้าไปชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดเนื่องจากอากาศที่ถูกอัดที่มีความดันสูง (High Pressure) จึงจําเป็นต้องปรับความดันลมอัดให้มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ใช้งานในระบบนิวแมติกส์

ความดันของลมอัดที่นําไปใช้งานมีตั้งแต่  4 – 15 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะนําไปใช้กับงานชนิดใดซึ่งมีผู้ให้ความหมายของเครื่องอัดลมไว้ดังนี้

ขอใบเสนอราคา SMC

เครื่องอัดลม ทําหน้าที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานทางนิวแมติกส์  โดยเพิ่มความดันให้อากาศเครื่องอัดลมจะใช้พลังงานไฟฟ้าในการหมุน มอเตอร์ที่ใช้อัดลมเครื่องอัดลมถูกออกแบบขึ้นเพื่อทําการอัดลมที่ความดันบรรยากาศให้ได้ 1 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร เรียกว่าโบลเวอร์ (Blower) ส่วนเครื่องอัดลมที่ให้ความดันลม น้อยกว่า 0.1 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตรนั้นเรียกว่าพัดลม (Fan) โดยทั่วไประบบนิวแมติกส์จะใช้เครื่องอัดลม เป็นต้นกําลัง

เครื่องอัดลมมีหน้าที่อัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นตามความต้องการจะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน  และต้องพิจารณาถึงความดันใช้งานและปริมาณการจ่ายลมด้วยจะเห็นได้ว่าเครื่องอัดลมเป็นแหล่งพลังงาน ที่เป็นตัวเพิ่มความดันอากาศให้มีความดันสูงและจ่ายไปยัง แหล่งที่ต้องการนําไปใช้งานโดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยให้เครื่องอัดลมทํางาน

ข้อดีของลมอัด

 • ลมอัดไม่มีอันตรายจากการระเบิดหรือติดไฟ ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมี อุปกรณ์ราคาแพงสําหรับป้องกันการระเบิด
 • ลมอัดมีความรวดเร็วในการทํางานสูงลูกสูบลมมีความเร็วในการทํางาน 1 ถึง 2 เมตรต่อวินาที (m/s) ถ้าเป็นลูกสูบแบบพิเศษสามารถให้ความเร็วในการทํางานได้ถึง  10  เมตรต่อวินาที
 • การส่งลมอัดไปตามท่อในระยะทางไกล ๆสามารถทําได้ง่ายและลมอัดที่ใช้แล้วไม่ต้องนํากลับ สามารถปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศได้เลย
 • ลมอัดสามารถกักเก็บไว้ในถังเก็บลมได้ง่าย  ดังนั้นอุปกรณ์ทํางานสามารถทํางานได้ต่อเนื่องจากการใช้ลมอัดนี้
 • ความปลอดภัยจากงานเกินกําลัง อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบลมอัดจะไม่เกิดการเสียหายถึงแม้ว่างานจะเกินกําลัง (Over Load)
 • การควบคุมอัตราความเร็ว ความเร็วของลูกสูบสามารถปรับได้ง่ายๆ โดยใช้ วาล์วควบคุมอัตราการไหลของลม
 • การควบคุมความดัน ความดันของลมอัดที่ต้องการสามารถควบคุมได้ง่าย ๆ โดยใช้วาล์วควบคุมความดัน (Pressure Control Valve)
 • ลมอัดมีความสะอาดทําให้อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดหมดจด
 • โครงสร้างง่ายๆ เช่น ลูกสูบลมจะมีโครงสร้างง่าย ๆ ธรรมดามีการเคลื่อนที่ เป็นเส้นตรงจะไม่มีกลไกยุ่งยากในส่วนอื่น ๆ เช่น แขนเหวี่ยง เยื้องศูนย์ เพลาเกลียวและอื่น ๆ
 • การตั้งค่าระยะช่วงชัก โดยการปรับระยะหยุดหรือช่วงชักของลูกสูบทําให้สามารถปรับระยะช่วงชักได้ทุกตําแหน่งจากน้อยสุดจนถึงมากสุดตามที่ต้องการ
 • อุณหภูมิขณะใช้งาน ลมอัดที่สะอาดปราศจากความชื้น สามารถทํางานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
 • ไม่ต้องใช้ท่อลมกลับ ลมอัดที่ใช้แล้วสามารถปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศได้เลยไม่จําเป็นต้องมีท่อนำกลับ
 • อุปกรณ์นิวแมติกส์กะทัดรัด ทนทาน น้ำหนักเบา และซ่อมแซมบํารุงรักษาได้ง่าย
Air_Compressor
เครื่องอัดลม Air Compressor

ข้อเสียของลมอัด

 • ลมอัดถูกอัดตัวได้เหตุที่อากาศสามารถอัดตัวได้ทําให้การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ ทํางานไม่สม่ำเสมอ
 • ลมอัดมีความชื้น ลมอัดจะถูกทําให้เย็นลงหลังจากการถูกอัดเข้าในถังเก็บซึ่งจะทําให้เกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำภายในถังเก็บลมและท่อลมในวงจร
 • ลมอัดต้องการเนื้อที่มาก เนื่องจากความดันที่ใช้ในวงจรนิวแมติกส์ไม่สูงมาก(ประมาณ  6  Bar)  ทําให้กระบอกสูบลมต้องมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นถ้าต้องการใช้แรงมาก ๆ
 • ลมอัดมีเสียงดัง เมื่อลมอัดระบายออกจากอุปกรณ์ทํางานไอเสียที่คายออกมาจะทําให้เกิดเสียงดังมากดังนั้นจึงต้องใช้ตัวเก็บเสียง (Silencer)
 • ความดันของลมเปลี่ยนแปลง ความดันของลมอัดจะเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นและความดันจะลดลงถ้าอุณหภูมิต่ำลง

ขอใบเสนอราคา SMC

นิวเมติกส์

Tagged with: , ,