หลักการและพื้นฐานการทำงานของ PLC – 2

จากบทความที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานของเลขฐาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเข้าใจการทำงานของ PLC และบทความนี้จะขอกล่าวถึงหลักการของ AND Gate

D Gate ทำให้เกิดสัญญาณเอาต์พุตได้ก็ต่อเมื่อมีอินพุตทั้ง A และ B มีค่าเท่ากับ 1

หลักการของ AND Gate-plc

หลักการของ AND Gate

รูปที่ 2.2 ถ้าอินพุตทั้งหมดเป็น 1 จะได้เอาต์พุตเป็น 1 ถ้าอินพุตตัวใดตัวหนึ่งเป็น 0 เอาต์พุตจะเป็น 0 ทันที

จากรูปจะเห็นว่า ถ้าอินพุตทั้งหมดเป็น 1 จะได้เอาต์พุตเป็น 1 ถ้าอินพุตตัวใดตัวหนึ่งเป็น 0 เอาต์พุตจะเป็น 0 ทันที

หลักการพื้นฐานของ plc

รูปที่ 2.3 หลอดไฟจะติดก็ต่อเมื่อสวิตซ์ A และ B ปิดเท่านั้น

 

2.2.2 หลักการของ OR Gate
OR Gate สามารถมีอินพุตหลาย ๆ ตัวได้ แต่จะมีเอาต์พุตได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเอาต์พุตเท่ากับ 1 แสดงว่ามีอินพุตใดตัวหนึ่ง หรือหลายตัวเท่ากับ 1

หลักการของ OR Gate-plc

or gate-plc

รูปที่ 2.5 สัญญาณของ OR ที่มีอินพุต 2 ตัว

 

หลักการพื้นฐาน คือ ถ้าอินพุตหนึ่งตัว หรือมากกว่า 1 ตัว มีค่าเป็น 1 เอาต์พุตจะเท่ากับ 1 แต่ถ้าอินพุตทุกตัวมีค่าเป็น 0 เอาต์พุตจะเท่ากับ 0

or-plc

รูปที่ 2.6 แสดงสภาวะของหลอดไฟและสวิตซ์

การทำงาน OR Gate-พีแอลซี

รูปที่ 2.7 การทำงาน OR Gate หลอดไฟจะติดเมื่อจะติดเมื่อสวิตซ์ A หรือ B ปิด

 

2.2.3 หลักการของ NOT Gate
NOT Gate จะไม่เหมือนกับ AND หรือ OR Gate คือ NOT Gate จะมีอินพุตเพียงตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเอาต์พุตเท่ากับ 1 แสดงว่าอินพุตเท่ากับ 0 ถ้าอินพุตเท่ากับ 0 แสดงว่าเอาต์พุตเท่ากับ 1

NOT Gate-plc

รูปที่ 2.8 สัญลักษณ์ของ NOT Gate

not gate-พีแอลซี

รูปที่ 2.9 แสดงหลอดไฟจะติดเมื่อสวิตซ์ไม่ถูกกด

not gate

รูปที่ 2.10 ถ้าสัญญาณไฟฟ้ามีค่าเป็น (1) และสวิตซ์ความดันเปิดจะมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น

plc not-gate

รูปที่ 2.11 ถ้าสัญญาณไฟฟ้ามีค่าเป็น (1) และสวิตซ์ความดันปิด (1) จะไม่มีสัญญาณเตือน

 

2.2.4 หลักการของ NAND Gate
NAND Gate นี้ ทำงานตรงกันข้ามกับ AND Gate

NAND Gate-plc

รูปที่ 2.12 สัญลักษณ์ของ NAND Gate ที่มีอินพุต 2 ตัว

 

2.2.5 หลักการของ NOR Gate
NOR Gate นี้ทำงานตรงกันข้ามกับ OR Gate

NOR Gate

รูปที่ 2.13 สัญลักษณ์ของ NOR Gate ที่มีอินพุต 2 ตัว

 

บูลลีน แอลจิบรา (Boolean Algebra)
การศึกษาทางพีชคณิตเกี่ยวกับจำนวนของไบนารีและลอจิก เรียกว่า Boolean Algebra จุดประสงค์เพื่อหาวิธีการเขียนลอจิกที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นดังในตารางต่อไปนี้ จะเป็นการสรุปพื้นฐานการทำงานของ Boolean Algebra ซึ่งความสัมพันธ์กับ AND , OR , และ NOT Gate สัญญาณอินพุตจะเขียนด้วยตัวอักษร A B C เป็นต้น ส่วนสัญญาณเอาต์พุตจะแทนด้วย Y และเครื่องหมายคูณหรือจุด หมายถึง AND เครื่องหมายบวก หมายถึง OR และขีดข้างบนตัวอักษรจะหมายถึง NOT

ลอจิก และสมการบูลลีน

ตารางที่ 2.2 สัญลักษณ์ของลอจิก และสมการบูลลีน

ลอจิก 5 ชนิด
สมการทั้งสามที่กล่าวมาแล้วใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ให้ได้ง่ายขึ้นและต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของลอจิกทั้ง 5 ชนิด ซึ่งเป็นสมการบูลลีน (Boolean Equation) ดังกล่าวมาแล้ว

สัญลักษณ์ของลอจิก-plc

รูปที่ 2.13 สัญลักษณ์ของลอจิกทั้ง 5 ชนิด

ตัวอย่างของสมการบูลลีนชนิดต่างๆ

สมการบูลลีน-plc

รูปที่ 2.14 สมการบูลลีนชนิดต่าง ๆ

 

ตัวอย่างเปรียบเทียบวงจรรีเลย์แลดเดอร์ ลอจิกแลดเดอร์ และลอจิกเกต

ตัวอย่างที่ 1 สมการบูลลีน AB = Y

gate-plc

 

ตัวอย่างที่ 2 สมการบูลลีน A+B = Y

บูลีน-plc

 

ตัวอย่างที่ 3 สมการบูลลีน (A+B)C = Y

บูลีน-plc

 

ตัวอย่างที่ 4 สมการบูลลีน (A+B)(C+D) = Y

plc

 

ตัวอย่างที่ 5 สมการบูลลีน (AB)+C = Y

plc

 

ตัวอย่างที่ 6 สมการบูลลีน (AB) + (CD) = Y

plc

 

ตัวอย่างที่ 7 สมการบูลลีน AB = Y

plc

ติดตามต่อกับตอนหน้านะครับ

Tagged with:
One comment on “หลักการและพื้นฐานการทำงานของ PLC – 2
  1. narong muencharoen says:

    ดีมากๆเกี่ยวกับพื้นฐานด้านลอกจิก มีการยกตัวอย่างเข้าใจง่าย