เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ นิวเมติก.com
ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลอย่างละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการ (Term of Use)

สมาชิกผู้ใช้บริการ (“สมาชิก”) ตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของ นิวเมติก ดอทคอม (“เรา”) ดังต่อไปนี้

1. การยอมรับข้อกำหนดต่างๆ

สมาชิกได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลเป็นอย่างดีแล้ว จึงขอยอมรับและตกลงให้ข้อกำหนดในเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมายทันทีที่ตนได้ลงทะเบียนและเข้าใช้บริการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของ นิวเมติก.com

2. เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในการให้บริการของเรา

สมาชิกรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่บริการให้กับสมาชิกใน นิวเมติก.com ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางธุรกิจหรือในเชิงพาณิชย์ และเป็นสิ่งได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมาชิกจึงตกลงที่จะใช้บริการตามกฎระเบียบและภายในวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้เท่านั้น โดยจะไม่สร้างความเสียหายหรือกระทำละเมิดสิทธิใดที่เรามีอยู่ในซอฟต์แวร์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม นอกจากนี้ สมาชิกขอยอมรับข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการซอฟต์แวร์ของเรา ดังต่อไปนี้

2.1 ซอฟต์แวร์ในบริการของเราอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ดาวน์โหลด อัพเกรด อัพเดท เพิ่มฟังก์ชั่น ลดฟังก์ชั่น ปรับการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้การใช้งานของสมาชิกมีความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมมากขึ้น

2.2 การอนุญาตให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ในการบริการของเรานั้นเป็นการอนุญาตแบบไม่เสียค่าตอบแทน ไม่สามารถโอนได้ และไม่ใช่เอกสิทธิ์แก่สมาชิกคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ตามข้อกำหนดที่เราวางไว้เท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น

2.3 กรณีที่สมาชิกได้รับการอนุญาตให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งส่วนใดเพิ่มเติมจากกรณีปกติ โดยไม่เสียค่าตอบแทน การอนุญาตดังกล่าวย่อมถือเป็นการให้สิทธิใช้เพียงชั่วคราวและเป็นการเฉพาะเท่านั้น ทางเราจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว ตลอดจนสามารถยุติการให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

2.4 เราไม่อนุญาตให้สมาชิกทำการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ ดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ (Backward Engineering) ถอดรหัส หรือพยายามแยกซอร์สโค้ด (Source Code) ของเราได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้าเสียก่อน

3. ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เรามีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร เป็นต้น อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในซอฟต์แวร์ เครื่องหมาย รูปประดิษฐ์ สัญลักษณ์ โลโก้ แบรนด์ ตรา งานเขียน บทความ บทวิเคราะห์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา และการเข้าใช้บริการใน นิวเมติก.com ไม่ทำให้สมาชิกกลายเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวของเราได้แต่ประการใด ดังนั้น สมาชิกจึงไม่สิทธิทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ปลอมแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย จำหน่าย โอน ให้เช่า ใช้ประโยชน์ แสวงหากำไร และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยเด็ดขาด

4. การใช้บริการของเรา

สมาชิกตกลงปฏิบัติตามระเบียบสำหรับการใช้บริการของเรา ดังต่อไปนี้

4.1 ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน และ/หรือขัดต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำแนะนำ คำสั่งของศาล องค์กร และ/หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

4.2 ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

4.3 ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการรบกวน แทรกแซง จำกัด ทำลาย ขโมย พยายามเข้าถึงระบบของเรา และ/หรือกระทำการอื่นใดโดยวิธีการที่นอกเหนือไปจากการบริการและคำแนะนำที่เราให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

4.4 ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการรบกวน แทรกแซง จำกัด ทำลาย ขโมย พยายามเข้าถึงกิจกรรมหรือข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

4.5 ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง บริการ คุณภาพของการให้บริการ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของเราหรือของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

4.6 ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

4.7 ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ใดๆโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

4.8 ห้ามใช้บริการของเราโดยการใช้ถ้อยคำ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา บันทึก คลิป เสียง กราฟิก และ/หรือรูปภาพ ที่เป็นการรบกวน ก่อกวน ก้าวร้าว ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก อนาจาร น่ารังเกียจ ทำลายชื่อเสียง ละเมิดสิทธิ และ/หรือสร้างความเสียหายใดๆให้เกิดขึ้นแก่เราหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

4.9 ห้ามใช้บริการของเราโดยการอัพโหลด โฆษณา ประกาศ เปิดเผย เผยแพร่ ส่งข้อความ และ/หรือกระทำการอื่นใดกับข้อมูลของบุคคลอื่นโดยที่สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

4.10 ห้ามใช้บริการของเราในการส่งอีเมล์ลูกโซ่หรืออีเมล์ขยะ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5. ข้อมูลของสมาชิก

รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกนั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

6.การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิดของเรา

สมาชิกตกลงยอมรับเงื่อนไขสำหรับการปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิดของเรา ดังต่อไปนี้

6.1 เราขอปฏิเสธการรับประกันใดๆทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม ซึ่งทั้งนี้หมายความรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่ การรับประกันโดยปริยายของผู้ประกอบการค้า การรับประกันโดยปริยายต่อความสามารถในทางการค้า การรับประกันความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์การใช้งานเฉพาะ การรับประกันความพร้อมในการใช้งาน การรับประกันความต่อเนื่องของการให้บริการ การรับประกันความสามารถในการตอบสนองความต้องการของสมาชิก การรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ การรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาภายในการบริการ การรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการให้บริการ การรับประกันความน่าเชื่อถือของโฆษณา การรับประกันการเข้าไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) การรับประกันความถูกต้องของเอกสาร การรับประกันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล เป็นต้น

6.2 สมาชิกตกลงจะใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการใช้บริการของเราด้วยตนเอง ตลอดจนขอยอมรับความเสี่ยงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการของเราแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ การประกอบธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของสมาชิกหรือของบุคคลอื่น ทางเราไม่ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ตลอดจนรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

6.3 กรณีที่สมาชิกใช้บริการของเราทำกิจกรรมหรือดำเนินการต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อเข้าทำธุรกิจกับสมาชิกรายอื่นหรือกับบุคคลภายนอก และเป็นเหตุทำให้เกิดสูญเสียหรือความเสียหายขึ้น ทางเราไม่ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ตลอดจนรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

7. การปรับเปลี่ยนการให้บริการของเรา

สมาชิกรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราสามารถดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ดาวน์โหลด อัพเกรด อัพเดท เพิ่มฟังก์ชั่น ลดฟังก์ชั่น และ/หรือปรับการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของเราได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

8. การจำกัดสิทธิและการระงับการให้บริการของเรา

ทางเราขอสงวนสิทธิในการจำกัดสิทธิหรือระงับการให้บริการกับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

8.1 พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของเราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล หลังจากที่ทางเราได้เคยบอกกล่าวตักเตือนให้สมาชิกทราบแล้ว

8.2 พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการกระทำหรืออาจจะกระทำความผิดทางกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน และ/หรือขัดต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำแนะนำ คำสั่งของศาล องค์กร และ/หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

8.3 พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการพยายามเข้าถึงระบบการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

8.4 พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการพยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่น

8.5 พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการละเมิดหรืออาจจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลอื่น

8.6 พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการสร้างหรืออาจจะสร้างความเสียหายใดให้เกิดขึ้นกับความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง บริการ คุณภาพการให้บริการ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของเราหรือของบุคคลอื่น

8.7 กรณีที่จะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมและ/หรือรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการให้บริการของเราอย่างเร่งด่วน

8.8 กรณีเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลให้กับข้อมูลของสมาชิก

9. เกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความส่วนบุคคล

9.1 เราสามารถทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือนโยบายดังกล่าว สมาชิกตกลงยินยอมให้ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดนั้นมีผลผูกพันเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับสมาชิกด้วยเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ดังนั้น สมาชิกตกลงจะทบทวนข้อกำหนดของเราอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอ หากสมาชิกไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ สมาชิกจะต้องหยุดใช้บริการของเราทันที

9.2 กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับนี้กับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้

9.3 กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล และทางเรายังไม่ได้ดำเนินการใดๆกับสมาชิก ย่อมไม่ถือว่าเราสละสิทธิในการดำเนินการและบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดแต่อย่างใด

9.4 กรณีที่มีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อความดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบกับข้อความส่วนอื่นและข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลแต่อย่างใด

9.5 เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายส่วนบุคคลจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาไทยและให้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย กรณีเกิดข้อพิพาทใดที่เกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าว เราและสมาชิกตกลงให้ดำเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เท่านั้น


นโยบายความเป็นส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นิวเมติก ดอทคอม (“เรา”) คำนึงถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ทางเราจึงได้มีการจัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ขึ้นเพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิก การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูล เทคโนโลยีการจดจำข้อมูล ดังนี้ จึงขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียด

การรวบรวมข้อมูลของสมาชิก

ภายหลังจากสมาชิกผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนและเข้าใช้บริการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของ นิวเมติก.com ทางเราจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของสมาชิกและข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกเข้าไว้ในระบบของเรา

การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย

เรามีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิก เราจึงได้ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยหลายวิธีเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลของสมาชิกจากการเข้าถึง การใช้ การทำลาย และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ ข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาในระบบของเราไว้อย่างปลอดภัย เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

การใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราได้ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดไว้เพื่อประโยชน์หลายประการด้วยกัน อาทิ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อปรับโฆษณาและเนื้อหาสาระการบริการให้เหมาะสมกับใช้งานและตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมบางประเภท เพื่อใช้เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจหรือกิจกรรมบางประเภท เป็นต้น ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

เราสามารถทำการจัดเก็บ ทำซ้ำ และ/หรือย้ายถ่ายโอนบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลได้
เราสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของเราได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เราสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิก ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่เราเก็บรวบรวมนั้นนำไปใช้ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล สรุป พัฒนาต่อยอด และ/หรือจัดทำเป็นสถิติเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์ในการให้บริการของเราได้ ทั้งนี้ ทางเราจะไม่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวออกมาในลักษณะที่เป็นการระบุอ้างอิงถึงตัวตนของบุคคลแต่อย่างใด
เราสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการทุจริต ละเมิด หลอกหลอง ฉ้อโกง และ/หรือการกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน หรือขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเรา
เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก อาทิ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อติดต่อแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเราได้
เราสามารถแบ่งปันข้อมูลของสมาชิกในลักษณะที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกไว้ในพื้นที่ส่วนกลางหรือในพื้นที่ส่วนที่เราเห็นว่ามีความเหมาะสมได้
การเปิดเผยข้อมูล

เราตกลงจะไม่ทำการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกให้บุคคลอื่นใดทราบโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
ในกรณีที่เรามีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลใดของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เราตกลงจะขอความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
กรณีที่เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ และ/หรือคำสั่งของศาล องค์กร และ/หรือหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้า
กรณีที่สมาชิกได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและ/หรือบุคคลอื่นได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในพื้นที่สาธารณะหรือออกสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะโดยการใช้บริการของเราหรือใช้บริการอื่นใดก็ตาม ข้อมูลของสมาชิกดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นข้อมูลที่เราจะต้องรับผิดชอบ ให้ความคุ้มครอง และ/หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวอีกต่อไป
การแก้ไข ลบ ตั้งค่าข้อมูลของสมาชิก และหยุดการใช้บริการชั่วคราว

สมาชิกสามารถทำการแก้ไข (Edit) ลบ (Delete) หยุดใช้บริการชั่วคราว (Deactivate) และ/หรือตั้งค่าข้อมูลของสมาชิกได้ตามความประสงค์ของสมาชิก (Customize)

เทคโนโลยีการจดจำข้อมูล (คุกกี้)

เราอาจจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลในการให้บริการของเรา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ

คุกกี้และเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งาน และทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังสามารถช่วยให้เราสามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้อีกด้วย

คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลจะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชม นิวเมติก.com ของสมาชิกเอาไว้ แต่ไม่ได้มีการใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแต่อย่างใด