เครื่องอัดลม Air Compressor

ระบบนิวแมติกส์ Pneumatic System มีความจําเป็นมากที่จะต้องใช้ลมอัดเพราะต้องใช้ลมอัดไปควบคุมการทํางานในระบบและตัวที่ผลิตลมอัดนี้คือ เครื่องอัดลม Air Compressor ซึ่งจะทําการอัดลมหรืออากาศเข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บลมโดยเครื่องอัดลมจะเปลี่ยนพลังงานลมอัด ให้เป็นพลังงานกลซึ่งจะอัดลมจากความดันปกติไปถึงความดันสูงแล้วนําเอาลมอัดที่อัดไว้ไปเก็บที่ถังพักลม ส่วนการนําไปใช้งานนั้นต้องผ่านเข้าไปชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดเนื่องจากอากาศที่ถูกอัดที่มีความดันสูง (High Pressure) จึงจําเป็นต้องปรับความดันลมอัดให้มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ใช้งานในระบบนิวแมติกส์ ความดันของลมอัดที่นําไปใช้งานมีตั้งแต่  4 – 15 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะนําไปใช้กับงานชนิดใดซึ่งมีผู้ให้ความหมายของเครื่องอัดลมไว้ดังนี้

Tagged with: , ,